Afgelopen lente maakten alle gevangenisbibliotheken hun nieuwe afsprakennota op. Dat moeten ze elke beleidsperiode doen. De betrokken partijen uit de lokale gevangenissen en bibliotheken zaten – veelal virtueel – rond tafel, tekenden een visie uit en spraken af wie daarin welke verantwoordelijkheid opneemt. De gesprekken resulteerden in een afsprakennota voor de periode 2020-2025 die de verschillende bibliotheken eind juni hebben ingediend bij het Departement Cultuur.

In zo’n afsprakennota kan een bibliotheek bijvoorbeeld duidelijk maken dat ze wil streven naar een collectie die maximaal is afgestemd op de noden en behoeften van de gedetineerden, en dat ze daarom een Taalpunt Nederlands wil installeren. Of dat ze ernaar wil streven om een duidelijk bibliotheekreglement in meerdere talen ter beschikking te stellen van haar gebruikers. 

Structurele ondersteuning

Wonen in Boeken (c) Stefaan Temmerman

Eerder dit jaar sloot minister Jambon met veertien Vlaamse steden en gemeenten een nieuw convenant om de gevangenisbibliotheken structureel te ondersteunen. Het zijn de openbare bibliotheken van deze steden en gemeenten die sinds 2008 verantwoordelijk zijn voor de bibliotheekwerking in onze gevangenissen. Dankzij de financiële middelen die bij de convenanten horen werd het mogelijk om in elke gevangenis een professionele kracht aan te stellen, een personeelslid van de plaatselijke openbare bibliotheek. Deze bibliotheekmedewerkers slaan in de lokale gevangenissen de handen in elkaar met fatikken, vrijwilligers, vaak ook met cipiers. Sindsdien groeiden de bibliotheekcollecties in kwantiteit en in kwaliteit, gingen steeds meer gedetineerden van de bibliotheek gebruik maken en steeg ook de waardering van de bezoekers.

Cultuur in de bib 

Met de nieuwe afsprakennota’s voor de periode 2020-2025 kunnen de bibliotheken dus verder op de ingeslagen weg. Een van de afspraken in deze nota’s is dat zij meer zullen inzetten op het organiseren van activiteiten rond lezen en creatief schrijven zoals workshops slam poetry of auteurslezingen. Daarnaast engageren ze zich om minstens één culturele activiteit die de kloof kan dichten tussen de gevangenis en de samenleving, zoals bijvoorbeeld Parlé Détiné. Daarbij wordt De Rode Antraciet expliciet vermeld als samenwerkingspartner.

In veel gevangenissen organiseren we al heel wat activiteiten samen met de bib, zoals lezingen en leesgroepen. Daar zal er dus niet al te veel veranderen. In andere gevangenissen zal de bib dan weer meer dan voorheen bij ons komen aankloppen. Of kunnen we vaker de bibliotheek betrekken bij een project dat wij op touw willen zetten.

Onze cultuurfunctionarissen bekijken de komende maanden samen met de bibmedewerker van hun gevangenis hoe ze deze activiteiten kunnen invullen en wie welke rol daarin opneemt.