Vanaf 2022 geeft De Rode Antraciet zijn werking op een andere manier vorm. Het voorbije jaar werkten we met het hele team intensief aan deze koerswijziging, om vanaf volgend jaar samen de schouders te zetten onder een nieuwe organisatiestructuur.

Hoe gaan we concreet werken?

We werken in drie zelfsturende regionale teams: Noord, West en Centraal. Elke functionaris wordt functionaris sport- én cultuur van een regio. Daarnaast is ook elke functionaris een aanspreekpunt voor 1 gevangenis. Deze medewerker is op de hoogte van het aanbod sport en cultuur in deze specifieke gevangenis, organiseert en/of coördineert het aanbod, neemt deel aan lokaal overleg, kent de lokale context binnen en buiten de gevangenismuren, heeft goed zicht op het lokale beleidsplan Hulp- en Dienstverlening en is dus dé persoon die aangesproken dient te worden voor alles wat sport en cultuur betreft.

Elke regio heeft ongeveer 6 gevangenissen, de personeelsbezetting is regionaal gelijk verspreid. Binnen de regioteams zorgen onze medewerkers dat verschillen in tewerkstellingsgraad collectief opgevangen worden. Programma’s kunnen uitgerold worden over verschillende gevangenissen heen, collega’s die voltijds werken staan collega’s met een lagere tewerkstelling bij. Hierin zit de kracht van het regionale werken.

In elke regio hebben we ook tijdelijke medewerkers participatie (via extra private financiering tot eind 2023). Zij ondersteunen de functionarissen inhoudelijk in participatieprojecten en volgen de vooruitgang van geformuleerde acties. Het Europese project – SPPF, Sports in Prison, a plan for the future – gaat in 2022 de laatste fase in, dit wordt door een Europees projectleider samen met collega’s verder uitgewerkt.

Tenslotte hebben we ook nog een team beleid en ondersteuning dat bestaat uit een inhoudelijk medewerker, een communicatiemedewerker, de inhoudelijk directeur en een zakelijk medewerker.

Waar staan we garant voor?

Sinds 2008 investeert de Vlaamse overheid via het participatiedecreet in de bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden in alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Het departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Sport Vlaanderen zijn de betrokken Vlaamse administratieve diensten. Het participatiedecreet – waar wij voor onze structurele subsidies onder ressorteren – wordt momenteel herzien en ons huidig meerjarenbeleidsplan (2016-2021) loopt dit jaar ten einde. 2022 zal voor ons dus een overgangsjaar worden met een overeenkomst voor 1 jaar. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de beheersovereenkomst. Zodra deze definitief is, plaatsen we die op onze website. Hierin zijn alle strategische en operationele doelen opgenomen alsook de te bereiken acties voor 2022. We blijven met onze werking inzetten op een groepsaanbod cultuur en sport, op een draagvlak binnen detentie voor de participatie van gedetineerden, op de link met de samenleving en op onze experimenten in de continuering van sport en cultuur na detentie. Daarnaast blijven we mee onze schouders zetten onder de Vlaamse Hulp- en Dienstverlening op lokaal en bovenlokaal niveau.

We kunnen dit niet alleen.

Als netwerkorganisatie binnen Hulp- en Dienstverlening doen we veel beroep op onze partners binnen de gevangenismuren en op een breed netwerk van externe partners. Dat model blijven we hanteren. Ook samenwerkingen met vrijwilligers, stagiaires, onderzoekers, … zijn een belangrijk onderdeel binnen onze werking. We kijken met het hele team alvast uit naar een vernieuwde samenwerking vanaf 2022!