Prisoners on the move

In januari 2011 startte het pilootproject ‘Prisoners on the move’, met subsidies van het Europese Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur. De Rode Antraciet vzw coördineerde dit project, waarbinnen 12 partners uit 6 verschillende EU-landen samen onderzochten wat de mogelijkheden zijn om “inclusie” te bevorderen via sport.

Dit project was één van de vijf pilootprojecten die moesten verkennen wat de mogelijkheden en kansen zijn om via sport ‘inclusie’ en ‘maatschappelijke cohesie’ te bevorderen.

Dat sport op het Europees niveau aandacht krijgt, is een relatief recent fenomeen. Het ‘Witboek Sport’ van 2007 was een eerste aanzet naar beleid. Sport wordt ook genoemd in het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad. Dit verdrag bepaalt dat de EU actie kan ondernemen in het beleidsdomein sport. In haar ‘Witboek Sport’ werkte de Europese Commissie richtlijnen uit waarbinnen toekomstige activiteiten moesten kaderen. De vijf pilootprojecten werden beschouwd als ‘voorbereidende activiteiten’. De conclusies en aanbevelingen van de vijf projecten moesten dienen om de toekomstige EU Sport-agenda uit te werken.

Dat De Rode Antraciet de kans kreeg om dit project te realiseren, en dus mee de EU Sport-agenda te beïnvloeden, is opmerkelijk. De Rode Antraciet is immers geen doorsnee sportorganisatie. Sinds 2004 is De Rode Antraciet de vaste partner van FOD Justitie en de Vlaamse overheid om de sportieve participatie van gedetineerden te stimuleren. Dit kadert binnen het “Vlaams Strategisch Plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden”.

2017-07-03T10:19:49+00:00